دلبستگي به مكان - پيشرفت ها در تئوري روش ها و كاربردها - سجاد زاده

کد شناسه :14086
دلبستگي به مكان - پيشرفت ها در تئوري روش ها و كاربردها - سجاد زاده
موجودی دارد

دلبستگي به مكان : پيشرفت ها در تئوري روش ها و كاربردها نوشته ليني سي مانزو - پاتريك ديوين رايت ترجمه حسن سجادزاده و بهنام قاسم زاده - معماري - پويايي هم افزاي مكان - مقايسه نظريه هاي دلبستگي مكاني و دلبستگي ميان فردي - دلبستگي به مكان در عصر تحرك - در جست و جوي ريشه ها دلبستگي به مكان اجتماعي و نقش آن در توسعه سرمايه اجتماعي - دلبستگي به مكان همچون كنش گفتماني -نگاهي دوباره به آن سوي استعاره كالا - تبيين دلبستگي هاي فراملي از طريق روايت هاي محلي - شيوه هاي مبتني بر عكس براي درك معاني مكان به عنوان اساس دلبستگي - جنبه هاي نظري و روش شناسانه دلبستگي به مكان - گره فرسوده مشكل اساسي - دلبستگي يه مكان تعيين هويت جامعه و التزام به حفظ محيط زيست - پويايي دلبستگي به مكان در جهاني با اقليم تغيير يافته - بررسي ضلع تاريك دلبستگي به مكان - جدا نشو - دلبستگي به مكان پيشرفت ها در تئوري روش ها و كاربردها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر