شهرها براي مردم نه براي سوداگري - عبدالله زاده

کد شناسه :14159
شهرها براي مردم نه براي سوداگري - عبدالله زاده

شهرها براي مردم به براي سوداگري ( نظريه شهري انتقادي و حق به شهر ) تأليف : نيل برنر ، پيتر ماركوزه ، مارگيت ماير ترجمه : محمود عبدالله زاده - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرها براي مردم ، به براي سوداگري 2 : نظريه شهري انتقادي چيست ؟ 3 : حق ( حقوق ) چه كسي به چه شهري ؟ 4 : هانري لوفور ، حق به شهر ، و جريان غالب شهري جديد 5 : حق به شهر در جنبش هاي اجتماعي شهري 6 : فضا و انقلاب در نظر و عمل : هشت نظريه 7 : عمل شهرسازي و كمك هاي مطالعات توسعه انتقادي 8 : گردهم آمدگي ها ، كنشگر ، شبكه ها و چالش هاي نظريه شهري انتقادي 9 : ايدئولوژي رشد شهري جديد ( شهرهاي خلاق ) 10 : نظريه انتقادي و فضاي خاكستري : جنبش استعمارشدگان 11 : ماركوزه گمشده : در باب نوسازي ( براي طبقه مرفه ) و جابجايي 12 : آيا وجود شهر عادل واقعيت دارد ؟ مبارزه براي حق به شهر در آمستردام 13 : رويكرد انتقادي به حل مسئله مسكن 14 : شهرهاي سوسياليستس ، براي مردم يا براي قدرت ؟ گفت و گوي برونو فلييرل با پيتر ماركوزه 15 : حق به شهر : از نظريه تا اتحاد توده مردم - 16 : چه بايد كرد ؟ و چه كسي اين كار را انجام خواهد داد ؟ - شهرها براي مردم ، نه براي سوداگري ( نظريه شهري انتقادي و حق به شهر ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر