برنامه ريزي شهري و منطقه اي با مردم - حسيني

کد شناسه :14254
برنامه ريزي شهري و منطقه اي با مردم - حسيني
موجودی دارد

برنامه ريزي شهري و منطقه اي با مردم تأليف : سيد علي حسيني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : ديدگاه هاي نظري برنامه ريزي شهري با مردم 3 : روش شناسي برنامه ريزي شهري با مردم 4 : روش هاي برنامه ريزي شهري با مردم 5 : روش هاي اجرايي برنامه ريزي شهري با مردم 6 : تكنيك هاي برنامه ريزي شهري با مردم 7 : كاربرد روش هاي تصميم گيري گروهي در برنامه ريزي شهري با مردم 8 : تجارب علمي طرح هاي توسعه با مردم در جهان و ايران 9 : چارچوب اهداف و الگوي برنامه ريزي با مردم در ايران - برنامه ريزي شهري و منطقه اي با مردم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر