باستان شناسي آسياي مركزي از پارينه سنگي تا عصر آهن - رمضان پور

کد شناسه :14632
باستان شناسي آسياي مركزي از پارينه سنگي تا عصر آهن - رمضان پور
موجودی دارد

باستان شناسي آسياي مركزي از پازينه سنگي تا عصر آهن تأليف : فيليپ ال كوهل ترجمه : حسين رمضان پور ، معصومه مراديان - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : تاريخچه پژوهش هاي باستان شناختي آسياي مركزي شوروي و نواحي مجاور 2 : تركمنستان غربي : محيط طبيعي و بوم شناسي 3 : پازينه سنگي و آغاز ميان سنگي 4 : دوره جيتون و آغاز توليد غذا 5 : فرهنگ كلتمينار در خوارزم و قزل قوم 6 : دوره آنو IA ارتباطات اوليه با فلات ايران 7 : توالي نمازگا و دوره نمازگا I مس سنگي قديم 8 : مس سنگي مياني يا دوره نمازگا II فصل 9 : مس سنگي جديد يا دوره نمازگا III فصل 10 : مفرغ قديم يا نمازگا IV فصل 11 : مفرغ مياني يا نمازگا V تركمنستان جنوبي و شهر آلتين تپه 12 : عصر مفرغ متأخر در كوهپايه هاي كوپه داغ و دره سومبار در تركمنستان جنوبي 13 : عصر مفرغ مرغيانه ( مرغاب سفالي ) 14 : عصر مفرغ ازبكستان جنوبي ( باكترياي شمالي ) 15 : عصر مفرغ در شمال غرب افغانستان (باكترياي جنوبي ) 16 : عصر مفرغ تاجيكستان جنوبي 17 : عصر مفرغ زرفشان (سغدباستان ) و دره فرغانه 18 : عصر آهن قديم 19 : معضلات گاهنگاري مطلق و نسبي : نوسنگي تا عصر آهن 20 : توالي آسياي مركزي و ارزيابي باستان شناسي شوروي در تركمنستان غربي - باستان شناسي آسياي مركزي از پازينه سنگي تا عصر آهن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر