آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي

کد شناسه :15027
آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي

آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي - نوشته سيدرضا موسوي و نسترن اسمعيل پور زنجاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1: مفاهيم و تعاريف برنامه ريزي 2 : سير تحولات نظريه هاي برنامه ريزي شهري و نظام تصميم گيري در شهر 3 : جمعيت و كاربرد آن در برنامه ريزي 4 : مكانيابي فعاليت ها در اراضي شهري 6 : كيفيت ابنيه و بافت ها ي شهري و تعيين معيارهاي طبقه بندي و نقشه كيفيت ابنيه 7 : مسكن 8 : محيط طبيعي 9 : سرانه هاي شهري و مسكوني 10 : برنامه ريزي استراتژيك - آشنايي با مباني برنامه ريزي كالبدي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر