كتاب ايران زمين

کد شناسه :15125
كتاب ايران زمين

كتاب ايران زمين : درس گفتارهاي انجمن علمي فضاي معماري نو ايران ارائه شده در سال هاي 1393 -1394 خورشيدي تأليف : حسين بادامچي ، ناصر فكوهي ، محمدمنصور فلامكي و .... - كتاب پرهام - شهرسازي - 1 : وصيت نامه ايلامي گيميل ادداز دوره سوكل مخ ها 2 : بازرگاني در ايلام باستان : تحليل دو قرارداد براي سفرهاي تجاري 3 : آسيب شناسي ادراك زمان در فرهنگ عمومي ايران معاصر 4 : آسيب شناسي ادراك فضا در فرهنگ عمومي ايران معاصر 5 : تاريخ ايلام 6 : شوش در گذر تاريخ 7 : ادبيات باستاني ايران 8 : اسطوره آفرينش در آئين مانوي 9 : جغرافياي پهنه هاي ايران زمين 10 : اهميت تلمود بابلي در مطالعات ايرانشناسي 11 : مقايسه روايت هايي از تلمودبابلي با متون فارسي ميانه 12 : روستاي هفت هزارساله زاغه در دشت قزوين 13 : زيگورات سيلك كاشان 14 : صحنه هايي از تاريخ ايران 15 : تاريخ اساطير و اسطوره شناسي 16 : ويژگي هاي فيزيكي تحول شهر در پيش از تاريخ 17 : كتيبه هاي ازدواج در دوران هخامنشي 18 : ساختار مديريتي و سير شكل گيري شهر در ايران (1) 19 : ساختار مديريتي و سير شكل گيري شهر در ايران (2 ) 20 : اندرزنامه هاي پهلوي 21 : تاريخ جوانمردي در ايران 22 : شيوه اداري در ايالت فارس از دوره داريوش اول تا اردشير اول 23 : اشاره اي به آيين مزدك 24 : مانويت جهان شمول در چهارراه اديان و منازعات ديني مانويان در تورفان 25 : فضاي جغرافياي ايران و شكل گيري فرهنگ و هويت ايراني 26 : مهر پرستي و مهركده ها 27 : كليميان در ايران از آغاز تا دوران ساساني 28 : پيوندهايي ديني و فرهنگي زرتشتيان و كليميان ايران 29 : تغيير موقعيت ايرانيان از يك ملت مغلوب تا نيروي اجتماعي موثر - كتاب ايران زمين : درس گفتارهاي انجمن علمي فضاي معماري نو ايران ارائه شده در سال هاي 1393 - 1394 خورشيدي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر