الاستيسيته تئوري ، كاربرد ، محاسبات - لواساني

کد شناسه :15232
الاستيسيته تئوري ، كاربرد ، محاسبات - لواساني
موجودی دارد

الاستيسيته (تئوري ، كاربرد و محاسبات ) تأليف : مارتين هوارد ساد ترجمه : سيد حسين حسيني لواساني و مهدي پرويني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمات رياضي 2 : تغيي شكل ، تغيير مكان ها و كرنش ها 3 : تنش و تعادل 4 : رفتار ماده ، اجسام الاستيك خطي 5 : ساختار و استراتژي ( حل ) 6 : انرژي كرنشي و اصول مربوطه 7 : فرمول بندي در دو بعد 8 : حل مسائل دوبعدي 9 : كشش پيچش و خمش استوانه هاي الاستيك 10 : روش هاي متغير مختلط 11 : الاستيسيته ناهمسانگرد 12 : ترموالاستيسيته 13 : پتانسيل هاي جابه جايي و توابع 14 : الاستيسيته غير همگن 15 : كاربردها در ميكرومكانيك 16 : روش هاي عددي اجزا محدود و اجزاي مرزي - الاستيسيته (تئوري ، كاربرد و محاسبات ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر