خلاصه مباحث آزمون دكتري شهرسازي 2 - محمدي

کد شناسه :15245
خلاصه مباحث آزمون دكتري شهرسازي 2 - محمدي
موجودی دارد

خلاصه مباحث آزمون دكتري شهرسازي ج 2 تأليف : نازنين محمدي و محمدعليم الفتي راد - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : نظريه پردازان برنامه ريزي شهري و منطقه اي 2 : نظريه پردازان شهرسازي 1 - 3 : نظريه پردازان شهرسازي 2و3 - 4 : مباني طراحي شهري و منظر شهري 5 : مكاتب و سبك هاي معماري 6 : مكاتب و جنبش هاي طراحي شهري 7 : نظريات برنامه ريزي شهري 8 : منطقه بندي ، برنامه ريزي منطقه اي و مديريت شهري 9 : محيط زيست ، شهر جديد و شهر اسلامي 10 : بخش هاي نوين در شهرسازي 11 : كنفرانس هاي مهم شهرسازي ، مدل هاي توسعه شهري و باغ سازي 12 : فرم ، ادراك ، پيام ، رفتار و هويت 13 : فضاهاي شهري و خصوصيات آن 1 - 14 : فضاهاي شهري و خصوصيات آن 2 - 15 : فضاهاي شهري و خصوصيات آن 3 - 16 و 17 روش ها و مدل هاي برنامه ريزي شهري ، منطقه اي و طراحي شهري 18 : تاريخ شهرسازي در ايران 1 - 19 : تاريخ شهرسازي در ايران 2 /تاريخ شهرسازي در جهان 1 - 20 : تاريخ شهرسازي در جهان 2 - 21 : سابقه آموزش شهرسازي طرح هاي شهري و كاربري زمين 22 : حقوق و قوانين شهري ، تراكم و تأسيسات شهري 23 : برنامه هاي عمراني ، مسكن ، حمل و نقل ، فضاهاي خصوصي ، عمومي و مرمت 24 و 25 : سيرانديشه ها و محققان در شهرسازي پيش از دوره مدرنيسم 26 و 27 : سيرانديشه ها و محققان در شهرسازي دوره مدنيسم 28 و 29 : سير انديشه ها و محققان در شهرسازي قبل از دوره مدرنيسم - خلاصه مباحث آزمون دكتري شهرسازي 2 - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر