مقدمه اي بر جغرافياي اجتماعي شهري

کد شناسه :15281
مقدمه اي بر جغرافياي اجتماعي شهري

مقدمه اي بر جغرافياي اجتماعي شهري پل ناكس ، استيون پينچ محمود شورچه - شهرسازي ، جامعه شناسي شهري مديريت شهري دكتراي شهرسازي -كتاب پرهام - انتشارات : پرهام نقش - 1 : جغرافياي اجتماعي و ديالكتيك اجتماعي - فضايي 2 : تغيير زمينه اقتصادي زندگي شهري 3 : فرهنگ هاي شهرها 4 : الگوهاي تمايز بخشي اجتماعي - فضايي 5 : چارچوب هاي فضايي و نهادي : شهروندان ، دولت و جامعه مدني 6 : ساختارهاي تأمين ساختمان و توليد اجتماعي محيط شهري 7 : ابعاد اجتماعي شهرگرايي مدرن 8 : جدايي گزيني و اجتماع گزيني 9 : واحد همسايگي ، اجتماع محلي و برساخت اجتماعي مكان 10 : محيط و رفتار در زمينه هاي شهري 11 : جابجايي سكونتي و تحول محله 12 : تغيير و تعارض شهري 13 : آينده جغرافياي اجتماعي شهري : پيشرفت هاي اخير - مقدمه اي بر جغرافياي اجتماعي شهري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر