تاريخ جامع بم و ارگ بم - بهرامي

کد شناسه :15342
تاريخ جامع بم و ارگ بم - بهرامي

تاريخ جامع بم و ارگ بم تأليف : ماني بهرامي - كتاب پرهام - معماري - بخش اول : 1 : جغرافياي بم 2 : وجه تسميه نام بم 3 : ساختار ابر ارگ بم بخش دوم : تاريخ بم در افسانه بخش سوم : بم در دوره امپراطوري اشكانيان و پيش از آن بخش چهارم : بم در دوره امپراطوري ساسانيان بخش پنجم : بم در دوره حمله و تسلط اعراب بر ايالت كرمان بخش ششم : بم در دوره تسلط صفاريان بر ايالت كرمان بخش هفتم : دوره تسلط ديلميان آل بويه بخش هشتم : بم در دوره پادشاهي سلجوقيان كرمان بخش نهم : بم در تسلط طوايف غز بر ايالت كرمان - بخش دهم : بم در دوره اول تسلط خوارزمشاهيان بر ايالت كرمان بخش يازدهم : بم در دوره پادشاهي فراختائيان كرمان و در دوره تسلط مستقيم ايلخانان بخش دوازدهم : بم در دوره تسلط آل مظفر بر ايالت كرمان بخش سيزدهم : بم در دوره تسلط تيموريان بر ايالت كرمان بخش چهاردهم : بم در دوره تسلط صفويه بر ايالت كرمان بخش پانزدهم : بم در دوره تسلط زنديه بر ايالت كرمان بخش شانزدهم : بم در دوره قاجاريه بخش هفدهم : بم در دوره پهلوي - تاريخ جامع بم و ارگ بم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر