جغرافيا نقش و تاثير جهان بيني در شهر و شهرسازي - باقري

کد شناسه :15359
جغرافيا نقش و تاثير جهان بيني در شهر و شهرسازي - باقري
موجودی دارد

جغرافيا ، نقش و تأثير جهان بيني در شهر و شهرسازي تأليف : اشرف السادات باقري -معماري شهرسازي - كتاب پرهام - فصل اول : 1 : تعريف مفاهيم 2 : جغرافيا ، انسان و محيط دو قطب علم جغرافيا 3 : جهان بيني و ايدئولوژي 4 : رابطه و تأثير متقابل انسان و محيط 5 : تأثير انسان بر محيط و نقش جهان بيني 6 : تأثير فرهنگ و دين بر محيط 7 : ديدگاه محيط گرايي ، جبر گرايي يا اكولوژي مذهبي تأثير محيط بر دين 8 : ديدگاه امكان گرايي ، تأثير متقابل فرهنگ و دين بر محيط 9 : ديدگاه ها درباره جغرافياي ديني و رابطه و تأثير متقابل دين و محيط 10 : جغرافيا و دين ، سير ديدگاه الهي در جغرافيا فصل دوم : 1 : شهر و تأثير جهان بيني بر شهر 2 : عوامل موثر در شكل گيري فضاهاي شهري 3 : تأثير انديشه هاي ديني و مذهبي بر فضاي شهر فصل سوم : 1 : شهر در قلمرو فرهنگ اسلامي 2 : ديدگاه ها و رويكردها درباره شكل گيري شهر قلمرو فرهنگ اسلامي و تأثير جهان بيني و ايدئولوژي اسلام 3 : تخطيط يا برنامه ريزي شهري در سرزمين هاي اسلامي 4 : مورفولوژي ، طرح و بافت شهرهاي قلمرو فرهنگ اسلامي 5 : شكل شهر قلمرو فرهنگ اسلامي 6 : نقش و تأثير قبله در شهرهاي قلمرو فرهنگي اسلامي 7 : سيماي شهرهاي قلمرو فرهنگ اسلامي 8 : تأثير و نقش وقف در شهرهاي قلمرو فرهنگ اسلامي 9 : باغ و باغ سازي در شهرهاي قلمرو فرهنگ اسلامي - جغرافيا ، نقش و تأثير جهان بيني در شهر و شهرسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر