مدل سازي اطلاعات ساختمان bim مهندسي عمران ، معماري ، شهرسازي و مديريت ساخت- قاسم

کد شناسه :15599
مدل سازي اطلاعات ساختمان bim مهندسي عمران ، معماري ، شهرسازي و مديريت ساخت- قاسم
موجودی دارد

مدل سازي اطلاعات ساختمان bim : مهندسي عمران ، معماري ، شهرسازي ، مديريت ساخت تأليف : رضا قاسم ، امين زاهدي خامنه ، حسام رهنما ، سيده معصومه عليزاده - عمران - كتاب پرهام - 1 : مدل سازي اطلاعات ساختمان چيست ؟ 2 : كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان براي ساختمان ها 3 : مدلسازي اطلاعات ساختمان 4 بعدي 4 : مدلسازي اطلاعات ساختمان 5 بعدي 5 : مديريت تأسيسات و مدلسازي اطلاعات ساختمان سبز 6 : كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان در جهت كاهش ريسك هاي اجرايي ساختمان 7 : كاربرد مدل سازي اطلاعات ساختمان براي زيرساخت ها 8 : مدلسازي اطلاعات ساختمان و عوامل اجرايي پروژه 9 : استفاده از مدل سازي اطلاعات ساختمان در ارزيابي و كاهش ريسك لرزهاي 10 : معرفي نرم افزارهاي مربوط به مدلسازي اطلاعات ساختمان - مدل سازي اطلاعات ساختمان bim : مهندسي عمران ، معماري ، شهرسازي ، مديريت ساخت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر