روش هاي تحقيق در روان شناسي محيط - قره بگلو

کد شناسه :15656
روش هاي تحقيق در روان شناسي محيط - قره بگلو

روش هاي تحقيق در روان شناسي محيط تأليف : رابرت گيفورد ترجمه : مينو قره بگلو ، محمدتقي پير بابائي ، زهرا علي نام - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : درآمد : روان شناسي محيط و روش هاي آن 2 : روش هاي مشاهداتي : نخستين گام علم 3 : نقشه برداري و دريابي رفتار 4 : طرح هاي پژوهش براي موضوعات محيطي 5 : توافق بر سر عدم توافق : راهنماي عملي براي اجراي پژوهش هاي پيمايشي در روان شناسي محيط 6 : چه كسي دغدغه دارد ؟ سنجش نگرش هاي محيطي 7 : رويكردهاي كيفي در پژوهش هاي محيط و رفتار : درك تجربيات محيطي و مكاني ، معاني و اقدامات 8 : آشكارسازي نظام هاي مفهومي مكان ها 9 ك روش هاي رفتاري در حوزه پژوهش شناخت فضايي 10 : ريز جهان ها : استفاده از رايانه براي درك تصميم هاي مرتبط با بهره برداري از منابع طبيعي 11 : شبيه سازي محيط هاي طراحي شده 12 : طرح ريزي محيط مصنوع : برنامه ريزي 13 : آيا آن طرح مؤثر بوده است ؟ ارزيابي پس از سكونت 14 : پژوهش عمل نگر : بهبود كاربست 15 : طرح هاي پژوهشي براي سنجش اثربخشي مداخلات 16 : كاربست علوم رفتاري در توسعه پايدار محيط 17 : بهبود عملكرد انسان : محيط درماني و رويكردهاي بهداشتي محيط 18 : پژوهش و طراحي براي جمعيت هاي خاص 19 : آمار پيشرفته در پژوهش محيط و رفتار :مدل سازي چند سطحي و مدل سازي معادلات ساختاري 20 : فراتحليل : تحليل تحليل ها - روش هاي تحقيق در روان شناسي محيط - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر