تولد يك شهر - 30 مقاله درباره شهر و فضاي شهري - فراهاني

کد شناسه :16095
تولد يك شهر - 30 مقاله درباره شهر و فضاي شهري - فراهاني
موجودی دارد

تولد يك شهر تأليف : فريدون فراهاني - معماري - كتاب پرهام - 1 : فضا و فضاي شهري 2 : خيابان چهار باغ 3 : ميدان نقش جهان 4 : نابساماني بصري و كاركردي در ورودي شهرها 5 : فرسودگي در سيماي شهر 6 : بامهاي شهر 7 : زاينده رود 8 : درخت و گياه 9 : مبلمان ، المان ها و تنديس هاي شهري 9 : المان هاي شهري 10 : توسعه شهري - تولد يك شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر