كنترل سازه ها با ميراگرهاي غيرفعال طراحي عملكردي بهينه براي زلزله

کد شناسه :16358
كنترل سازه ها با ميراگرهاي غيرفعال طراحي عملكردي بهينه براي زلزله
موجودی دارد

كنترل سازه ها با ميراگرهاي غيرفعال ، طراحي عملكردي بهينه براي زلزله تأليف ايزورو تاكه واكي ترجمه عليرضا صالحين و نيما اصغري انتشارات فرهمند ، عمران ، اثر زلزله بر ساختمان ها ، ساختمان هاي ضد زلزله ، ارتعاش ساختمان ها ، كتاب پرهام ، طراحي بر اساس معيار بهينگي معيار واحد يا ضابطه به شكل تابع انتقال ، طراحي بر اساس معيار بهينگي معيار چندگانه در عبارات پاسخ لرزه اي ، طراحي بر اساس حساسيت بهينه ميراگرها در قاب هاي مقاوم خمشي ، طراحي بر اساس حساسيت ميراگرها در ساختمان هاي 3 بعدي ، طراحي بر اساس حساسيت ميراگرها در ساختمان هاي برشي بر روي سطح زمين تحت بارگذاري زلزله ، طراحي بر اساس حساسيت ميراگرها در ساختمان هاي خمشي برشي بر روي سطح زمين تحت بارگذاري زلزله ، طراحي بر اساس حساسيت بهينه ميراگرها در ساختمان هاي برشي با ميراگر جرمي تنظيم شده بر روي سطح زمين تحت بارگذاري زلزله ، عدم قطعيت طراحي ميراگرها در ساختمان هاي برشي ، پيشينه تئوري اثر بخشي سيستم كنترل غيرفعال ، پاسخ بحراني ديناميكي غيرخطي سازه هاي ساختماني داراي ميراگرهاي غيرفعال ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر