برنامه ريزي كاربري اراضي در طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي

کد شناسه :7938
برنامه ريزي كاربري اراضي در طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي

برنامه ريزي كاربري اراضي در طرح هاي توسعه و عمران ناحيه اي رحيم سرور - شهرسازي ، آمايش سرزمين ايران ، عمران منطقه اي ايران ، برنامه ريزي شهري و منطقه اي انتشارات گنج هنر - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : مفاهيم ، چارچوب نظري و رويكردها 3 : مفهوم و اهداف برنامه ريزي ناحيه اي 4 : كاربري زمين ، طرح ريزي كالبدي و توسعه پايدار 5 : خط مشي و اهداف طرحهاي فرادست در ساماندهي نظام فعاليتي در سطوح ناحيه اي 6 : ساختار طبيعي ناحيه مورد مطالعه 7 : ويژگي هاي جمعيتي و نظام استقرار كانونهاي جمعيت در رابطه با بنيانهاي جغرافيايي 8 : ساختار اقتصادي و نحوه توزيع و استقرار كانون هاي فعاليت 9 : توانهاي محيطي و تنگناهاي جغرافيايي موثر در استقرار جمعيت و فعاليت 10 : چشم انداز تحول فعاليتها و خط مشي هاي آمايشي 11 : منطقه بندي كاربري پيشناهادي اراضي و رهنمودهاي ساماندهي نظام استقرار كانونهاي جمعيت و فعاليت 12 : دستورالعمل و راهبردهاي كاربري اراضي 13 : راهبردهاي تدقيق طرح و برنامه پيشنهادي (كاربري اراضي ) در سطوح ناحيه اي - برنامه ريزي كاربري اراضي در طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر