پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي-اقتصادي

کد شناسه :9103
پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي-اقتصادي

پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي اقتصادي با استفاده از نرم افزار spss - تأليف : خليل كلانتري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعريف مفاهيم و تبيين مسئله تحقيق 2 : نحوه تدوين چارچوب نظري تحقيق 3 : انواع فرضيه و نحوه عملياتي كردن مفاهيم بكار رفته در آنها 4 : سطوح اندازه گيري و مقياس سازي 5 : انواع روش هاي تحقيق 6 : روش هاي جمع آوري داده ها 7 : روشهاي نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 8 : آشنايي با نرم افزار spss 9 : اصول پردازش داده ها 10 : توصيف داده ها 11 : تحليل روابط بين متغيرها 12 : مقايسه ميانگين ها 13 : آزمون هاي غير پارامتري 14 : طبقه بندي روش هاي تحليل چند متغيره 15 : رگرسيون چندگانه 16 : رگرسيون لوجستيك 17 : تحليل تشخيصي چندگانه 18 : تحليل مسير 19 : تحليل واريانس چندمتغيره 20 : تحليل همبستگي كانوني 21 : تحليل عاملي 22 : تحليل خوشه اي - پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي اقتصادي با استفاده از نرم افزار spss - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر